NEXT

Red Dot Award

Design: Zhejiang University

Designer: Cao Yingxiao, Hu Yi, Li Ke, Wu Jia, Ye Feng, Zhou Aobo

ArcSeat

Red Dot Award

Design: Jiangnan University, School of Design

Designer: An Jingrui, Lukas Fischer, Liu Lu, Lu Li, Su Han, Wu Hao, Zou Cong

Cyclean

Red Dot Award

Designer: Li Jiyang, Liu Tao, Qiu Zhen, Zeng Jiayu, Zhou Shen

Drop Cart

Red Dot Award

Designer: Si Mengduo, Zhang Jiwei, Prof. Bao Haimo, Hou Delin, Xue Bai

Blind Road Printer

Red Dot Award

Design: Hebei University of Science and Technology

Designer: Hao Cong, Wang Jun, Zhang Nan

Trignal

Honourable Mention

Designer: Yang Yong, Zhu Sha

Marinna – Modular Harbor Project

Red Dot Award

Designer: Dominika Drezner

Easy to Put

Red Dot Award

Designer: Kwon Minhee, Seo Eunyong, Seo Hyeji, Song Hanna

Hope Tree

Red Dot Award

Design: Zhejiang University

Designer: Chi Cheng, Fang Zishuo, Hao Libin, Hu Tengwen, Jiang Jieyu, Jin Xiaoneng, Liu Xiaolong, Tong Shang

Water-intimated Floor-marks

Red Dot Award

Design: Zhejiang University

Designer: Cheng Wangshu, Hu Yuchen, Li Shendao, Zhao Ruoran

Batwing

Red Dot Award

Flux Cocoon

Red Dot Award

Designer: Albert Schrurs